Kdy musíte podat daňové přiznání?

Povinnost přiznat se k dani z nemovitých věcí je nutné podat do 31.1.2022. Povinnost vzniká hlavně v případě, že jste v roce 2021:

  • nabyli pozemek,
  • nabyli stavbu,
  • nabyli byt,
  • nabyli nebytovou jednotku.

Rozhodujícím datem pro platbu daně z nemovitosti je datum 1.1. Plátcem daně z nemovitosti je ten, kdo k tomuto datu nemovitost vlastní.

Podat přiznání je ale nutné i v situaci, kdy došlo ve srovnání s předchozím období ke změně okolností, které jsou určující pro stanovení daně. Přiznávat se tak musí i poplatníci, kteří na svém domě provedli přístavbu nebo nástavbu, nebo ji naopak třeba částečně zlikvidovali a došlo tak ke změně výměry, navýšení počtu podlaží apod. Dále například i ti, kteří stavbu zkolaudovali, začali ji užívat k podnikání nebo u dané nemovitosti došlo ke změně v osvobození. V případě pozemků povinnost podat přiznání vznikne například při změně klasifikace druhu pozemku nebo změně výměry parcely.

Pokud dojde ke změně sazeb daně, vaše město změní nějaký z koeficientů nebo dojde ke změně průměrné ceny půdy, přiznání naopak není třeba. Správce daně změnu zohlední automaticky.

V situaci, kdy nemovitost např. darujete či prodáte, musíte tuto skutečnost oznámit do konce ledna finančnímu úřadu. Speciální formulář na to vyhrazen není, stačí proto zaslat dopis. Budete-li však ve stejném kraji i nadále majiteli některé další nemovitosti, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Pod který finanční úřad spadáte?

Přiznání k dani musíte podat finančnímu úřadu v kraji, ve kterém se nachází daná nemovitost. Pokud jich vlastníte více a jsou v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji.

Do kdy je nutné zaplatit daň?

Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně nastavena do 31. května. Pokud je daňová povinnost vyšší než 5000 Kč, může se rozdělit platba na dvě části s tím, že první má splatnost do 31. května a druhá do 30. prosince.

Vyjde-li nějaký z těchto dnů na víkend, posouvá se datum splatnosti na nejbližší pracovní den.

Jak se dozvíte, kolik máte zaplatit?

Výši daně se dozvíte ze složenky, kterou Finanční správa každý rok rozesílá všem poplatníkům, nejpozději zhruba do 25. května. Máte-li datovou schránku, budete mít informaci o výši daně tam.

V případě jakýchkoliv otázek neváhejte zavolat, rádi Vám dotazy zodpovíme.