Úředně ověřit podpis prodávajícího a kupujícího na kupní smlouvě je zpravidla nutné při koupi nebo prodeji nemovitosti. Ověření pravosti podpisu (tzv.legalizace) potvrzuje, že žadatel listinu skutečně vlastnoručně podepsal nebo že tzv. uznal svůj podpis za vlastní, tzn. prohlásil, že podpis na listině učiněný je jeho vlastní.

Kdy je nejčastěji nutný ověřený podpis?

Nejčastěji je nutné nechat ověřit podpisy na kupních nebo darovacích smlouvách na nemovitosti, na plné moci (při převodu nemovitostí), kde se jedná o potvrzení toho, že kdo plnou moc udělil, jí skutečně podepsal.

Kde je možné si nechat podpis úředně ověřit?

Úřední ověření podpisu Vám za příslušný správní poplatek provede: obecní úřad, CzechPoint, advokát nebo notář. Úřední ověření podpisu je možné získat i v zahraničí, v těchto případech je ale třeba dodržet zvláštní postup, který se pro jednotlivé cizí státy liší.

Listinu lze podepsat buď na místě před notářem, advokátem nebo příslušným úředníkem, nebo jí případně přinést již podepsanou a před tímto orgánem uznat podpis na listině za svůj vlastní. Tato možnost však nelze realizovat před advokátem. Advokát, notář nebo jiný úředník ještě musí ověřit vaši totožnost. Pokud se podpis ověřuje v zahraničí, je nutné provést u zastupitelského úřadu České republiky.

Co je potřeba k ověření?

K ověření je třeba přinést danou listinu, na které potřebujete podpis ověřit (např.kupní smlouva na nemovitost) a občanský průkaz, případně cestovní pas.

Kdo je oprávněn požádat o ověření pravosti podpisu?

Osoba, jejíž podpis má být ověřen a jejíž osobní účast je nutná.

Kolik činí správní poplatek za ověření podpisu?

Správní poplatek za ověření podpisu činí 30 Kč.

Kdy nelze úřední ověření podpisu provést?

Jde-li o ověření podpisu ověřující osoby, která ověření provádí (např.advokát nemůže ověřit podpis sám sobě), je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, je-li podpis ověřován na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Zde pro advokáty platí výjimka, kdy mohou ověřit podpis na listině sepsané v cizím jazyce, jemuž rozumí.

 

Ověřování v zahraničí

Dost často nastává situace, že nemovitost prodává osoba, která žije dlouhodobě v zahraničí a nemůže se k podpisu kupní smlouvy dostavit osobně. Pak je třeba nechat vystavit plnou moc pro zastupující osobu a tato plná moc musí být podepsána v zahraničí.

Jakým způsobem musí být plná moc ověřena, aby měla v České republice účinek, který osoba, která ho v zahraničí podepsala, zamýšlela?

Rozlišujeme tyto případy:

  1. Obyčejné ověření podpisu v zahraničí, které je na základě dvoustranné smlouvy o právní pomoci uznatelné v České republice
  2. Ověření podpisu v zahraničí, opatřené doložkou apostily, přičemž tento stát musí být smluvním státem Haagské úmluvy
  3. Ověření podpisu v cizím státě na základě tzv.superlegalizace (tzv.vyšší ověření)

Státy, se kterými uzavřela Česká republika dvoustrannou smlouvu o právní pomoci v oblasti civilně-právní, jsou ve výjimečné pozici a úřední ověření orgánem příslušným v tomto cizím státě je považováno za odpovídající ověření provedeném u nás (např.Slovensko) a platí to i obráceně, tzn.úřední ověření provedené v tomto státě příslušným oprávněným českým orgánem je použitelné i v těchto státech.

V případě, že mezi Českou republikou a cizím státem neexistuje dvoustranná smlouva o právní pomoci, je potřeba hledat cizí stát v seznamu smluvních států Haagské úmluvy. V tomto případě příslušný úřad státu, v němž listina byla vydána, připojí doložku apostily.

Ověřování listin vyhotovených ve státech s nimiž Česká republika nemá uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci a tyto státy nejsou ani smluvní stranou Haagské úmluvy, spočívá v provedení superlegalizace (např.Kanada).

Doufám, že vám tento článek pomohl, abyste věděli, proč a kdy je nutné nechat na Kupní smlouvě nebo plné moci ověřit podpis a co k tomu potřebujete.

Pokud byste potřebovali další informace anebo poradit, obraťte se na nás.