Realitní zprostředkování jako vázaná živnost

Jednou z nejzásadnějších a velmi očekávanou z připravovaných novinek je zařazení realitní činnosti mezi vázané ohlašovací živnosti na rozdíl od dosavadní praxe, kdy je realitní činnost vykonávána na základě ohlašovací živnosti volné, a tudíž realitního makléře může dělat kdokoliv. Nově bude nutné splnit i požadavky zákona na odbornou způsobilost.

Odborná způsobilost se bude prokazovat dosaženým vzděláním, případně kombinací dosaženého vzdělání a praxe. Bude nově požadováno vysokoškolské vzdělání
v oblasti práva, ekonomie nebo vzdělání v oblasti stavebnictví. Pokud toto nebude splněno je třeba mít jiné vzdělání např. středoškolské a k tomu minimálně tříletou praxi v oboru.

Realitní zprostředkování a smlouva o realitním zprostředkování

Realitním zprostředkováním bude typicky úplatná služba prokazatelně směřující k zprostředkování realitního obchodu, potažmo uzavření realitní smlouvy.

Smlouvu o realitním zprostředkování, jakožto smlouvu uzavíranou mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem o služby realitního zprostředkování, bude nutné uzavřít v písemné formě, v opačném případě se zájemce může dovolávat její neplatnosti.

Mezi podstatné náležitosti smlouvy budou patřit označení předmětné nemovitosti, výše úplaty, a konečně výše provize realitního zprostředkovatele nebo způsob jejího určení.

Zapisuje-li se dotčená nemovitost do katastru nemovitostí, bude realitní zprostředkovatel povinen předat zájemci nejpozději při uzavření realitní smlouvy výpis z katastru nemovitostí, nikoliv starší 3 pracovních dnů přede dnem uzavření smlouvy o realitním zprostředkování. Nedodržení této povinnosti ze strany zprostředkovatele je sankcionováno možností zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření.

Povinné pojištění zprostředkovatelů

Realitní zprostředkovatel bude muset být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1.750.000,- Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3.500.000,- Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. To povede k tomu, že spousta realitních makléřů, kteří pracují sami na sebe, budou nuceni se připojit pod větší realitní kanceláře a tudíž by toto mohlo přispět k poctivosti a profesionalitě.

Nová pravidla pro úschovu

Návrh nařizuje poskytnutí úschovy pouze bankou, notářem nebo advokátem. Ostatní možnosti jsou vyloučeny.

Informační povinnost

Zprostředkovatel bude při uzavření smlouvy o zprostředkování povinen poskytnout zájemci informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětné nemovitostí, a to včetně těch, které jsou  zapsané ve veřejných seznamech, a dále o těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět.

Výhradní realitní zprostředkování

Návrh počítá také s úpravou výhradního realitního zprostředkování. Výhradní realitní zprostředkování bude muset být sjednáno písemně pod sankcí relativní neplatnosti. Pokud zájemcem bude spotřebitel, tak tato smlouva může být uzavřena s maximální lhůtou 6 měsíců.

Provize a její výplata

Nová pravidla se mají vztahovat i na výplaty provizí za zprostředkování. Pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak, bude provize splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy, tedy smlouvy o samotném převodu vlastnického práva k nemovitosti apod.

Závěr

Závěrem, tento návrh zákona by měl přinést vyšší míru ochrany klienta – zájemce. Až případná praxe ovšem odhalí, zda tomu tak skutečně bude.

Předpokládaná účinnost návrhu je stanovena na 1. 1. 2020.

V Česku bylo podle údajů ČSÚ ke konci roku 2018 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá 720 obyvatel, což je nejméně v Evropě.