Při prodeji domu nebo bytu musí prodávající počítat s tím, že kupujícímu odpovídá za faktické vady nemovitosti. Kupující se může i zpětně domáhat u prodávajícího svých nároků z odpovědnosti za vady.

Za vadu nemovitosti lze označit, když faktický stav nemovitosti neodpovídá jejím dohodnutým vlastnostem nebo obvyklým vlastnostem s přihlédnutím k jejímu stáří a běžnému opotřebení.

Nebudeme zde zmiňovat vady právní, ale zaměříme se zde pouze na odpovědnost za faktické (technické) vady nemovitosti.

Lze rozlišit vady zjevné a vady skryté.

Za vadu zjevnou považujeme vadu, kterou kupující musel při vynaložení obvyklé pozornosti poznat při běžné prohlídce nemovitosti (rozbité dveře, prasklina na zdi, atd.)

Za skryté vady považujeme vady, které se nedají objevit při běžné prohlídce nemovitosti, ale objeví se až následně po koupi nemovitosti a jejím předání. Mezi typické příklady skrytých vad patří např. plíseň na stěnách, zápach z netěsné kanalizace, vlhkost, konstrukční závady apod.

Zjevné vady kupující reklamovat nemůže, má se za to, že si jich byl kupující vědom a že nemovitost s takovými vadami koupil. Pokud se zjevná vada objeví až při předání nemovitosti je dobré jí uvést do předávacího protokolu i s termíny, kdy bude odstraněna.

Veškerá odpovědnost prodávajícího za vady se týká skrytých vad, která vzniká za splnění následujících podmínek:

  • vada musí existovat již v době převzetí nemovitosti kupujícím
  • při převzetí nemovitosti kupujícím vada není zřejmá
  • vada se projevila dodatečně

Kupující má právo oznámit prodávajícímu skrytou vadu nemovitosti ve lhůtě do 5 let od nabyti vlastnického práva. Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu nemovitosti ve výše uvedené lhůtě, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Výše uvedené časové omezení pro oznámení skryté vady neplatí, pokud prodávající v době odevzdání věci o této vadě věděl nebo vědět musel (např.špatně zvolený technický postup)

Pokud vás v této souvislosti zajímá více informací nebo se chystáte prodat nemovitost starší, která by mohla mít skryté vady a hledáte odborníka, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.